Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Teks Sholawat Yammim Nahwal Madinah

Teks Sholawat Yammim Nahwal Madinah

Teks Sholawat Yammim Nahwal Madinah

Yamimu Nahwal Madinah Tarol Anwar
Yamimu Nahwal Madinah Tarol Anwar
WaQshid Khima nabina 2x
Thohal Mukhtar..Thohal
Mukhtar..Thohal Mukhtar..Thohal Mukhtar

Yamimu Nahwal Madinah Tarol Anwar
Yamimu Nahwal Madinah Tarol Anwar
WaQshid Khima nabina 2x
Thohal Mukhtar..Thohal
Mukhtar..Thohal Mukhtar..Thohal Mukhtar

Muhammad Yaa Abazzahro
Narjuuuu Nadhro
Arool Qubbatal Khodroo
lailann Wanaharoo
Yamimu Nahwal Madinah 2x
Tarol Anwar..Tarol Anwar..Tarol Anwar

Yamimu Nahwal Madinah Tarol Anwar
Yamimu Nahwal Madinah Tarol Anwar
WaQshid Khima nabina 2x
Thohal Mukhtar..Thohal
Mukhtar..Thohal Mukhtar..Thohal Mukhtar

Muhammad yaa AbalQosimm
Inniii Haaim
Asaa Taqbalni khoodim
Bainal Khudhoorr
Yamimu Nahwal Madinah 2x
Tarol Anwar..Tarol Anwar..Tarol Anwar

Yamimu Nahwal Madinah Tarol Anwar
WaQshid Khima nabina 2x
Thohal Mukhtar..Thohal
Mukhtar..Thohal Mukhtar..Thohal Mukhtar


Kata Kunci :
Teks, Lirik, Sholawat, Qosidah, Ya, Mimnah, Wal, Madinah, Yammim, Nahwal, Mimna.